SVET ZAVODA

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole ter trije predstavniki staršev.


Zapisniki sveta zavoda 2016/2017

Zapisnik 10. seje Sveta šole z dne 5.10.2016


 

Zapisniki sveta zavoda 2015/2016

Zapisnik 7. seje 2015/2016

Zapisnik 8. seje 2015/2016

Zapisnik 3. korespondenčne seje z dne 21.4.2016

Zapisnik 9. seje 2015/2016


PREDSTAVNIKI DELAVCEV

1. Čarić Ina – predsednica
2. Sedej Polonca
3. Frelih Urška
4. Tutta Barbara
5. Novak Petra

PREDSTAVNIKI STARŠEV

1. Kravanja Miha –  namestnik predsednice
2. Pivk Sebastjan
3. Lukančič Simon

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA IN LOKALNE  SAMOUPRAVE

1. Novak Boris
2. Kranjc Franci
3. Petrovčič Štefan