ŠOLSKI SKLAD OŠ ŽIRI

NAMEN IN DEJAVNOST SKLADA

Sklad je ustanovljen za:

 • Pridobivanje sredstev iz prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov.
 • Pomoč socialno šibkim učencem in otrokom v šoli in vrtcu.
 • Financiranje dejavnosti  posameznika,  posameznega  razreda  ali  oddelka,  ki  niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.
 • Nakup nadstandardne opreme.
 • Pomoč pri organizaciji nadstandardnega programa.

Upravni odbor sklada v soglasju s svetom šole pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev.

Pridobljena  sredstva  morajo  biti  porabljena  za  namen  oziroma  posameznika,  razred  ali oddelek, za katerega so bila zbrana.

Upravni  odbor sklada ima predsednika, namestnika predsednika in 5 članov.

Upravni odbor sklada sestavljajo:

 • štirje predstavniki šole in VVE, ki jih predlaga svet šole.
 • trije predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev.

Upravni odbor sklada:

 • V soglasju s svetom šole sprejme letni program dela s finančnim načrtom po oddelkih in za zavod v celoti.
 • Sprejme poročilo o realizaciji letnega programa dela.
 • Določa merila za dodeljevanje sredstev za socialne pomoči.
 • Oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam.
 • Skrbi za promocijo sklada.
 • Odloča o  nakupu  nadstandardne  opreme  na  podlagi  izvedenih  javnih  razpisov oziroma pridobljenih ponudb.
 • Odloča o pritožbah v zvezi z vsebinami, ki so v pristojnosti sklada.

Za svoje delo lahko upravni odbor sprejme dodatna pravila sklada.

 

Related Images:

(Skupno 1.796 obiskov, današnjih obiskov 1)